Новини

ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност на работните места, оптимизация на икономическите показатели (разходи за трудови възнаграждения, разходи за наем, режийни разходи, разходи за абонаментни услуги).

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за проекта:

Проект и главна цел: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-1829-С01

Бенефициент: ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв.

европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.02.2021 г.

Край: 18.05.2021 г.